Geachte college,

Wij hebben kennis genomen van het nieuwsartikel in het Algemeen Dagblad van 25 mei 2018 betreffende de 'vergeten' olietanks aan het Johan Straussplein en meer speciaal de hiermee gepaard gaande bodem- en grondwaterverontreiniging. De melding in het AD Rotterdams Dagblad dat omwonenden geen gezondheidsrisico’s hebben gelopen, heeft ons hooglijk verbaasd. Een dergelijke absolute stellingname bedelt ons inziens om nader onderzoek.

De ontstane situatie aan het Johan Straussplein geeft aanleiding tot de navolgende vragen.

Ad 1

Binnen welke termijn is de grond aan het Johan Straussplein gereinigd? Welke kosten zijn hiermee gemoeid?

Ad 2

Uit het nieuwsbericht hebben wij moeten vernemen dat een saneringsnoodzaak is gemeld vanuit de rijksoverheid. Wat waren de beweegredenen of overwegingen van de gemeente om niet te handelen naar de saneringsnoodzaak?

Ad 3

In het nieuwsbericht wordt er gewag gemaakt van het feit dat de GGD naar de resultaten van een onderzoek heeft “gekeken” en geen risico’s voor de volksgezondheid heeft vastgesteld. Kan de Raad inzage krijgen in dit onderzoek en de conclusies? Heeft de conclusie van de GGD betrekking op de periode dat de tanks onder de grond lagen, of de periode dat deze verwijderd werden? Zijn klachten of ziektebeelden van bewoners meegenomen in dit onderzoek? Deelt de gemeente deze absolute stellingname en kan het garanderen dat er geen gezondheidsrisico’s nu, in het verleden of in de voorzienbare toekomst zijn ten gevolge van deze “vondst”.

Ad 4

Op welke wijze communiceert de gemeente met de omwonenden over de verontreiniging, het saneren en mogelijk gevolgen voor de volksgezondheid?

Ad 5

Is het college zich bewust dat bij gezondheidsklachten als gevolg van deze verontreiniging dit kan leiden tot aanzienlijke schadeclaims? Welke voorzieningen heeft de gemeente hiervoor getroffen?

Ad 6

Schiedam heeft een geschiedenis met ondergrondse tankopslag van stookolie. Kan het college aangegeven in welke woonwijken momenteel sprake is van verontreinigde grond, en meer speciaal welke maatregelen op welke termijn daar genomen worden en op welke wijze de Schiedammers hierover worden geïnformeerd?

 

Gaarne vernemend.

Namens het SLV Schiedam

Met vriendelijke groet,

René B. Janssen