Geachte college,

Op 9 november jl. was onze fractie aanwezig bij het Nationaal Congres Veenbodemdaling te Rotterdam, ook verschillende ambtenaren waren daar present alsmede wethouder Mevr. P. van Aken. Dat Schiedam tot één van de initiatiefnemers van het Platform Slappe Bodem behoort doet ons deugd!

Het platform pleit voor een integrale aanpak door lokale en provinciale overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en dragen. Dit pleidooi kunnen wij volledig onderschrijven. Juist omdat ook, en in ernstige mate, ‘heel’ Schiedam zakt.

Het congres leerde ons verschillende mogelijkheden om veenbodemdaling aan te pakken en leerde ons met name wat ons qua dalingen nog te wachten staat! Ook namen wij kennis van nieuwe mogelijkheden om verzakkingen in kaart te brengen, waardoor tijdig gepland kan worden wanneer en binnen welk tijdsbestek gronden, doch beter gezegd wijken opgehoogd worden. De afgelopen maand hebben wij ons verder verdiept in deze materie.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

Ad 1

Op welke wijze wordt door de gemeente Schiedam op dit moment de veenbodemdaling gemonitord? Wanneer wordt besloten of en hoe een verzakte wijk wordt opgehoogd? Wat is hierbij het criterium?

 

Ad 2

Via SkyGeo worden satellietopnames gemaakt en kan voor alle Schiedame wijken de gemiddelde zettingssnelheid in kaart worden gebracht. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor een optimale onderhoudsplanning. Deze wijze van werken werkt in hoge mate kostenbesparend, in hoofdzaak doordat de planning een periode van meerdere jaren beslaat. Er is dan ook geen sprake meer van ‘last minute’ beslissingen. Werkt de gemeente al met dit systeem c.q. deze partner? Zo nee, is het college bereidt om op deze wijze te gaan werken? Zo nee, graag een duidelijke uitleg waarom niet.

 

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft,

Met vriendelijke groet,

Namens de Fractie Janssen

 

Arie van Wingerden

C.c. Gemeenteraad Schiedam