Voorzitter,

Graag wil ik beginnen met te benadrukken dat Fractie Janssen cultuur een warm hart toedraagt. Dat er bijna 8,5 miljoen euro begroot wordt voor cultuur in Schiedam stellen wij niet ter discussie.

Wat wij wel ter discussie stellen is de onderbouwing in de vorm van de ‘cultuurvisie’ op basis waarvan de gemeenteraad de beslissing moet nemen dit bedrag toe te kennen. De Fractie Janssen heeft het stuk doorgelezen en krijgt er een warm gevoel bij, maar meer ook niet.

De centrale vraag die onder het begrip visie ligt is: waar gaan we voor? In een visiestuk wordt beschreven wat de toekomstdroom van de gemeente is en welke concrete bijdrage de gemeente aan de maatschappij wil leveren. Een visie wordt geschreven voor een bepaalde periode. Tussentijds wordt deze geëvalueerd en bijgesteld. Hiervoor moeten mechanismen en processen genoemd worden. Dat onderdeel is de strategie. Een visie zonder een strategie is niets meer dan een dagdroom.

Hoe wij ook ons best doen, wij kunnen geen echte ‘visie’ ontdekken in het document dat u als zodanig presenteert. Er worden een aantal punten genoemd die we onder de noemer wenselijkheden kunnen scharen, maar los daarvan: in welk tijdsbestek willen we deze punten bereiken? Hoe willen we meten of we deze punten bereikt hebben? Hoe willen we controleren of we op koers liggen? Sterker nog, hoe willen we gaan bijsturen, als dit door invloeden uit maatschappij, of regionale of landelijke overheid noodzakelijk blijkt?

Wat Fractie Janssen betreft is het niet meer dan een zeer vrijblijvend, enigszins richtinggevend epistel: een begin, maar niet meer dan dat. Dit stuk behoort op de tekentafel, niet in de gemeenteraad.

Eenvoudig gezegd dient, in onze optiek, de  cultuurvisie niet alleen om de doelen te formuleren, maar ook om te vertellen over op welke manier deze doelen bereikt worden, langs welke tijdlijn en onder welke voorwaarden. Daarbij worden verschillende ijkmomenten ingebouwd, om te kijken of verwachting en resultaat in de pas lopen met elkaar.

Simpelweg het woord ‘cultuurvisie’ op de cover van je stuk zetten, betekent niet dat de inhoud ook daadwerkelijk een visie weergeeft.

8,5 miljoen euro is een meetbaar bedrag, daar dienen ook meetbare resultaten tegenover te staan.

8,5 miljoen euro is een bedrag waarvan wij vinden dat de zorgvuldigheid door de gemeenteraad gecontroleerd moet kunnen worden. Niet alleen in de begroting, maar ook bij de besteding en tussentijdse evaluatie.

Concluderende:

Fractie Janssen kan met dit veel te vrijblijvende stuk als onderlegger simpelweg niet besluiten die 8,5 miljoen toe te kennen.

Nogmaals: Fractie Janssen stelt niet de hoogte van het bedrag ter discussie en gunt de culturele instellingen van Schiedam de wereld. Maar de onderbouwing die de wethouder neerlegt is door Fractie Janssen gewogen èn te licht bevonden.

Vrijblijvend

Een veelvuldig gebruik van “kan”, “kunnen” en “zou” spreekt daarbij van een vrijblijvendheid die in praktische uitvoering al snel uitmondt in “ongeveer is ook al goed genoeg”.

Op pagina 32, ik citeer, “Steeds vaker wordt onderzocht of kunst ingepast kan worden in de herinrichting van een gebied. Het kan dan ook gaan om geïntegreerde kunst, waarvan het resultaat geen op zichzelf staand kunstwerk op een plek is, maar een verbijzondering, vaak in de vorm van kleur en licht, van civieltechnische werken zoals viaducten, bruggen of lichtmasten. Dikwijls ontstaan kunstprojecten ook op verzoek van bewoners zelf die in hun omgeving graag meer kunst zien.” Einde citaat.

Als ik vervolgens naar de maatregelen ga die op basis van deze alinea worden genomen, lees ik  “Met kunst aansluiten bij fysieke opgaven in de openbare ruimte.”

 

Voorzitter,
niet alleen laat deze maatregel, als u het zo wilt noemen nogal wat interpretatievrijheid, maar de alinea die ik citeerde geeft aan dat het alles behalve duidelijkheid is wat we doen, hoe we het doen en met wie we het doen. We weten slechts één ding: met wiens geld we het doen.

Dat de voorgestelde maatregel diffuus en vaag is, is wat ons betreft op basis van deze “visie” niet meer dan logisch.