Geachte college,

De fractie Janssen constateert dat het college, na de vele ongelukken op dit kruispunt, nu actie heeft ondernomen. Toch hebben wij nog enkele vragen!

Ad 1

In het besluit tot tijdelijke afsluiting staat dat dit in overleg met de bewoners tot deze tijdelijke afsluiting is gekomen. Helaas moeten wij constateren dat dat geen tot zeer onvoldoende overleg met de bewoners van het bedoelde gebied heeft plaatsgevonden. Dit zelfde blijkt eveneens ten aanzien van de ondernemers van de Mgr. Nolenslaan te gelden. Met welke bewoners is er overleg gepleegd? Op welke wijze en op welke wijze is met de ondernemers overleg gepleegd?

Ad 2

Waarom is er sprake van een tijdelijke afsluiting? Waarom wordt het kruispunt niet meteen definitief  aangepakt? Wanneer geluisterd wordt naar de omgeving, kan vernomen worden dat een rotonde eerder wenselijk is. Waarom is niet besloten tot de aanleg van een rotonde? Waarom is geen proef geïnitieerd met verkeerslichten? Daarnaast wordt door het (tijdelijk) afsluiten van het kruispunt een nieuwe racebaan gecreëerd. Hoe ziet het college dit?

Ad 3

Automobilisten die het kruispunt over willen steken vanuit de Mgr. Nolenslaan over de Nieuwe Damlaan naar de Mgr. Nolenslaan moeten nu extra meters maken. Dat zorgt, los van extra verkeersbewegingen, ook voor extra uitstoot van fijnstof. Is het college het hier meer eens? Is hier rekening mee gehouden? Op welke wijze is dit in de overweging voor tijdelijke afsluiting meegenomen?

Ad 4

Doordat automobilisten extra meters moeten maken zal de verkeersdruk bij beide rotondes behoorlijk toenemen. Met name de rotonde die kruist met de Burgemeester Honnerlage Gretelaan zal onder druk komen te staan. Is het college zich hiervan bewust? Zo nee, waarom niet? Juist dit verkeerspunt wordt gekend door veel overstekende kinderen (scholieren). Hoe garandeert het college de veiligheid van de voetgangers? Is dit in de overwegingen meegenomen? Op welke wijze?

Ad 5

Tot slot de belangrijkste vraag, welke criteria worden gehanteerd om te beoordelen of en wanneer de pilot een succes is. Is over die criteria met de omwonenden / ondernemers voldoende overeenstemming bereikt? Indien dit niet het geval is, zijn de af te wegen criteria bekend bij de omwonenden / ondernemers?

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft,

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Fractie Janssen

Serkan Kiliçkaya
C.c. Gemeenteraad Schiedam