Actueel | Schriftelijke vragen

In de media is de afgelopen periode hernieuwd aandacht geweest voor fraude met uitkeringen, in die zin dat bij aanvragen van uitkeringen en het aangaan van schuldsaneringen vermogen in het buitenland wordt verzwegen. Dit is uiteraard niet een probleem wat opeens nu is ontstaan, maar wat al vele jaren speelt en bekend is.

Een en ander geeft aanleiding tot de navolgende vragen. Graag zien wij een prompte beantwoording tegemoet.

 

1.    Zijn er sinds het ontstaan van MVS Stroomopwaarts casussen geweest waarin geconstateerd werd dat buitenlands vermogen is verzwegen.

a.    Om hoeveel casussen heeft het zich hier gehandeld, uitgesplitst per jaar en betrokken land.

b.    In voornoemde casussen, kon worden vastgesteld om welk vermogen het ging en kan een uitsplitsing hiervan toegevoegd worden? (voorbeelden: onroerende goederen, buitenlandse bankrekeningen, enzovoorts)

c.     Zijn er landen of situaties die hierbij volgens MVS Stroomopwaarts significant of structureel zijn? Zo ja, welke, zo nee, waarom niet?

d.    Zijn er met de betrokken landen belastingverdragen of verdragen anderszins die hadden moeten leiden tot melding?

2.    In hoeveel gevallen heeft geconstateerde fraude geleid tot maatregelen?

a.    In hoeveel gevallen heeft de geconstateerde fraude geleid tot beëindiging van de uitkering of terug vordering van de uitkering?

b.    In de gevallen waar dit niet heeft geleid tot sancties: kan aangegeven worden waarom niet? Zo nee, wat is de reden daarvoor?

c.     Wat is de totale omvang van de bedragen die in dergelijke situaties sinds het ontstaan van MVS Stroomopwaarts zijn teruggevorderd?

3.    Hoe wordt omgegaan in situaties waar een dergelijke fraude is geconstateerd en er minderjarige kinderen is het spel zijn?

a.    Leidt dit tot een melding bij instanties als jeugdzorg of kinderbescherming?

4.    Hoe wordt omgegaan met externe meldingen, door professionals, zoals (WSNP-) bewindvoerders, belastingdienst, curatoren?

5.    Controle is lastig, doch zeker niet onmogelijk. Op welke wijze worden verzwegen vermogens in het buitenland gecontroleerd en onderzocht?

a.    Welke middelen kan het college hiervoor aanspreken?

b.    Wordt hiervoor samengewerkt met externe partners of met instanties in het land waar het vermeende vermogen zich moeten bevinden?

6.    Wordt in MVS-verband tussen bijvoorbeeld Maassluis, Vlaardingen en Schiedam één lijn getrokken of heeft ieder college zijn eigen beleid?

7.    Indien er nog geen duidelijk beleid bestaat over het aanpakken van uitkeringsfraude als in deze bedoeld, is het college dan bereidt om tezamen met de andere MVS-gemeentes tot een eenduidig beleid te komen?

 

Namens het SLV Schiedam

 

Met vriendelijke groet,

 

 

René B. Janssen

Geacht college,

In 2024 wordt het verbod op het hebben en handhaven van asbestdaken ingevoerd. Er blijkt een grote ondercapaciteit te zijn om de doelstelling ‘Asbestdakenvrij Nederland’ in 2024 te behalen. De huidige capaciteit blijkt niet toereikend te zijn om alle asbestdaken voor 2024 te kunnen verwijderen. Aangedrongen wordt om op tijd met de verwijdering van asbestdaken te beginnen en gebruik te maken van de subsidieregeling die de overheid ter beschikking heeft gesteld, een subsidieregeling die overigens per regio verschilt

Een en ander geeft aanleiding tot de navolgende vragen.

 

Ad 1

In het bestuursprogramma ontbreekt de visie van het college op de asbestproblematiek. Gaat het college de asbestproblematiek in Schiedam niettemin aanpakken of is het beleid dit probleem door te schuiven naar de volgende periode? Kortom, wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat Schiedam in 2024 asbestdakvrij is?

 

Ad 2

Is er een inventarisatie van alle verplicht te saneren daken etc.? Kent het college de problemen in dit kader van de gemeentelijke eigendommen? In welke financiële orde is daarvoor begroot?

 

Ad 3

In het verlengde van het voorgaande punt, is er een inventarisatie van alle panden met asbesthoudende daken van woningen, bedrijfshallen en havengebouwen etc., van zowel  gemeentelijke tot particulier bezit?

 

Ad 4

Welke maatregelen en ondersteuning wordt getroffen daar het bezit van Woonplus betreft? Heeft het college hier met Woonplus contact over.

 

Ad 5

Is het college bereid om woningeigenaren te ondersteunen bij de mogelijk excessieve kosten van deze operatie? SLV denkt bijvoorbeeld aan laagrentende leningen zoals voor funderingsherstel via het servicepunt woningverbetering. Dit kan te meer klemmen als de waarde van de woning al lager is dan de uitstaande hypotheek.

 

Ad 6

Wordt in kaart gebracht welke gezondheidsrisico’s er zijn bij het (grootschalig) verwijderen van asbesthoudende daken in Schiedam, en welke maatregelen worden genomen om de risico’s voor de Schiedamse woningbewoner te beperken.

 

Namens het SLV Schiedam

Met vriendelijke groet,

 

René B. Janssen

Geachte college,

Wij hebben kennis genomen van het nieuwsartikel in het Algemeen Dagblad van 25 mei 2018 betreffende de 'vergeten' olietanks aan het Johan Straussplein en meer speciaal de hiermee gepaard gaande bodem- en grondwaterverontreiniging. De melding in het AD Rotterdams Dagblad dat omwonenden geen gezondheidsrisico’s hebben gelopen, heeft ons hooglijk verbaasd. Een dergelijke absolute stellingname bedelt ons inziens om nader onderzoek.

De ontstane situatie aan het Johan Straussplein geeft aanleiding tot de navolgende vragen.

Ad 1

Binnen welke termijn is de grond aan het Johan Straussplein gereinigd? Welke kosten zijn hiermee gemoeid?

Ad 2

Uit het nieuwsbericht hebben wij moeten vernemen dat een saneringsnoodzaak is gemeld vanuit de rijksoverheid. Wat waren de beweegredenen of overwegingen van de gemeente om niet te handelen naar de saneringsnoodzaak?

Ad 3

In het nieuwsbericht wordt er gewag gemaakt van het feit dat de GGD naar de resultaten van een onderzoek heeft “gekeken” en geen risico’s voor de volksgezondheid heeft vastgesteld. Kan de Raad inzage krijgen in dit onderzoek en de conclusies? Heeft de conclusie van de GGD betrekking op de periode dat de tanks onder de grond lagen, of de periode dat deze verwijderd werden? Zijn klachten of ziektebeelden van bewoners meegenomen in dit onderzoek? Deelt de gemeente deze absolute stellingname en kan het garanderen dat er geen gezondheidsrisico’s nu, in het verleden of in de voorzienbare toekomst zijn ten gevolge van deze “vondst”.

Ad 4

Op welke wijze communiceert de gemeente met de omwonenden over de verontreiniging, het saneren en mogelijk gevolgen voor de volksgezondheid?

Ad 5

Is het college zich bewust dat bij gezondheidsklachten als gevolg van deze verontreiniging dit kan leiden tot aanzienlijke schadeclaims? Welke voorzieningen heeft de gemeente hiervoor getroffen?

Ad 6

Schiedam heeft een geschiedenis met ondergrondse tankopslag van stookolie. Kan het college aangegeven in welke woonwijken momenteel sprake is van verontreinigde grond, en meer speciaal welke maatregelen op welke termijn daar genomen worden en op welke wijze de Schiedammers hierover worden geïnformeerd?

 

Gaarne vernemend.

Namens het SLV Schiedam

Met vriendelijke groet,

René B. Janssen

Geachte college,

De fractie Janssen constateert dat het college, na de vele ongelukken op dit kruispunt, nu actie heeft ondernomen. Toch hebben wij nog enkele vragen!

Ad 1

In het besluit tot tijdelijke afsluiting staat dat dit in overleg met de bewoners tot deze tijdelijke afsluiting is gekomen. Helaas moeten wij constateren dat dat geen tot zeer onvoldoende overleg met de bewoners van het bedoelde gebied heeft plaatsgevonden. Dit zelfde blijkt eveneens ten aanzien van de ondernemers van de Mgr. Nolenslaan te gelden. Met welke bewoners is er overleg gepleegd? Op welke wijze en op welke wijze is met de ondernemers overleg gepleegd?

Ad 2

Waarom is er sprake van een tijdelijke afsluiting? Waarom wordt het kruispunt niet meteen definitief  aangepakt? Wanneer geluisterd wordt naar de omgeving, kan vernomen worden dat een rotonde eerder wenselijk is. Waarom is niet besloten tot de aanleg van een rotonde? Waarom is geen proef geïnitieerd met verkeerslichten? Daarnaast wordt door het (tijdelijk) afsluiten van het kruispunt een nieuwe racebaan gecreëerd. Hoe ziet het college dit?

Ad 3

Automobilisten die het kruispunt over willen steken vanuit de Mgr. Nolenslaan over de Nieuwe Damlaan naar de Mgr. Nolenslaan moeten nu extra meters maken. Dat zorgt, los van extra verkeersbewegingen, ook voor extra uitstoot van fijnstof. Is het college het hier meer eens? Is hier rekening mee gehouden? Op welke wijze is dit in de overweging voor tijdelijke afsluiting meegenomen?

Ad 4

Doordat automobilisten extra meters moeten maken zal de verkeersdruk bij beide rotondes behoorlijk toenemen. Met name de rotonde die kruist met de Burgemeester Honnerlage Gretelaan zal onder druk komen te staan. Is het college zich hiervan bewust? Zo nee, waarom niet? Juist dit verkeerspunt wordt gekend door veel overstekende kinderen (scholieren). Hoe garandeert het college de veiligheid van de voetgangers? Is dit in de overwegingen meegenomen? Op welke wijze?

Ad 5

Tot slot de belangrijkste vraag, welke criteria worden gehanteerd om te beoordelen of en wanneer de pilot een succes is. Is over die criteria met de omwonenden / ondernemers voldoende overeenstemming bereikt? Indien dit niet het geval is, zijn de af te wegen criteria bekend bij de omwonenden / ondernemers?

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft,

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Fractie Janssen

Serkan Kiliçkaya
C.c. Gemeenteraad Schiedam

Geachte college,

Op 9 november jl. was onze fractie aanwezig bij het Nationaal Congres Veenbodemdaling te Rotterdam, ook verschillende ambtenaren waren daar present alsmede wethouder Mevr. P. van Aken. Dat Schiedam tot één van de initiatiefnemers van het Platform Slappe Bodem behoort doet ons deugd!

Het platform pleit voor een integrale aanpak door lokale en provinciale overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en dragen. Dit pleidooi kunnen wij volledig onderschrijven. Juist omdat ook, en in ernstige mate, ‘heel’ Schiedam zakt.

Het congres leerde ons verschillende mogelijkheden om veenbodemdaling aan te pakken en leerde ons met name wat ons qua dalingen nog te wachten staat! Ook namen wij kennis van nieuwe mogelijkheden om verzakkingen in kaart te brengen, waardoor tijdig gepland kan worden wanneer en binnen welk tijdsbestek gronden, doch beter gezegd wijken opgehoogd worden. De afgelopen maand hebben wij ons verder verdiept in deze materie.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

Ad 1

Op welke wijze wordt door de gemeente Schiedam op dit moment de veenbodemdaling gemonitord? Wanneer wordt besloten of en hoe een verzakte wijk wordt opgehoogd? Wat is hierbij het criterium?

 

Ad 2

Via SkyGeo worden satellietopnames gemaakt en kan voor alle Schiedame wijken de gemiddelde zettingssnelheid in kaart worden gebracht. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor een optimale onderhoudsplanning. Deze wijze van werken werkt in hoge mate kostenbesparend, in hoofdzaak doordat de planning een periode van meerdere jaren beslaat. Er is dan ook geen sprake meer van ‘last minute’ beslissingen. Werkt de gemeente al met dit systeem c.q. deze partner? Zo nee, is het college bereidt om op deze wijze te gaan werken? Zo nee, graag een duidelijke uitleg waarom niet.

 

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft,

Met vriendelijke groet,

Namens de Fractie Janssen

 

Arie van Wingerden

C.c. Gemeenteraad Schiedam

Geachte college,

Onze fractie heeft kennis genomen van de bestaande problemen op het enige weken geleden met veel tromgeroffel geopende verkeersknooppunt Vijfsluizen.

Deze opening suggereerde dat het project afgerond was. Maar in werkelijkheid moet er nog veel gebeuren, is onze waarneming. De aanvankelijke doelstelling; een betere doorstroming te krijgen van het autoverkeer lijkt niet geslaagd. Er is nauwelijks verbetering waar te nemen. Sterker nog; voor het langzame verkeer is er een levensgevaarlijke situatie ontstaan.

Ad 1

Door de veranderingen, waarbij geen rekening gehouden is met voetgangers en fietsers, die afhankelijk zijn van dit verkeersknooppunt omdat ze een metro-, dan wel bus willen pakken op station Vijfsluizen, is de situatie levensgevaarlijk geworden. De oversteekplaatsen zijn verdwenen, waardoor dit verkeer een enorme omweg moet nemen om het station te bereiken. Nu hebben wij zojuist van het debat over de West Frankelandsedijk geleerd dat fietsers en voetgangers altijd de kortste weg nemen. Met andere woorden: Dwars over de rijbanen voor het autoverkeer.

Ad 2

Behalve dat er ons inziens foute beslissingen zijn genomen met betrekking tot de routes voor voetgangers en fietsers, zijn de huidige fietspaden in deplorabele staat. Er staan hekken op een tweerichtingfietspad om het slechte deel van bestrating af te schermen en er is geen verlichting. Terwijl er dagelijks veel fietsers deze route volgen. In de nieuwe situatie zelfs meer, omdat het fietspad aan de overzijde van de weg verdwenen is. Dat is vragen om ongelukken. Al helemaal tijdens dit donkere seizoen.

Ad 3

Iemand die invalide is en afhankelijk van faciliteiten voor rolstoelen, kan het betreffende station niet bereiken, laat staan betreden.

Ad 4

Ondanks dat er in het voortraject is aangedrongen op een bewaakte fietsenstalling wegens veel voorkomende diefstallen is hier geen gehoor aangegeven en zijn er sinds de opening van het knooppunt alweer vele fietsen ontvreemd.

Ad 5

Concluderend merken wij op dat er enige miljoenen euro’s verder geen verbetering waar te nemen valt, maar eerder dat er een situatie is ontstaan die onwenselijk is.

  • Waarom is er geen rekening gehouden met fietsers, voetgangers en invaliden, in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot de bereikbaarheid van tram- en metrostation Vijfsluizen?
  • Waarom zijn de fietspaden en de bijbehorende verlichting niet meteen volledig aangepakt?
  • Indien het college oplossingen bedacht heeft voor deze situatie; Wat zijn de oplossingen en wanneer worden deze doorgevoerd?
  • Gaat het college zorgen dat de opstoppingen bij de op en afritten aangepakt worden zodat een vlotte verkeersdoorstroming wordt bereikt?
  • Gaat het college zorgen dat de fietsendiefstallen snel tot het verleden behoren? Zo ja, op welke wijze?
  • Wanneer behoren de geschetste problemen tot het verleden?

 

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft,
Met vriendelijke groet,
Namens de Fractie Janssen

René B. Janssen

C.c. Gemeenteraad Schiedam

Fractie Janssen is aangesloten bij SLV Schiedam en gaat in maart 2018 onder die naam verder.    

Op 14 november j.l. hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de situatie op het Stationsplein. Het college heeft hier op geantwoord.

"Het college onderkent de betekenis van het Stationsplein als belangrijke entree van Schiedam.
Wij willen daarom hinder van laden en lossen van vrachtwagens zoveel mogelijk beperken. Dit geldt ook ten aanzien van het keren van grote vrachtwagens op de Professor Kamerlingh Onneslaan, dat als hinderlijk en onveilig wordt beoordeeld. In goed overleg met de betrokken ondernemers willen wij deze problematiek oplossen.

De vragen van de fractie Jansen worden als volgt beantwoord:
1. Is het college van mening dat zij ondernemers mogelijk moet maken om te kunnen ondernemen? Zowel aan het Stationsplein als elders in Schiedam?
Antwoord: De gemeente neemt daar waar mogelijk belemmeringen voor ondernemers weg. We gaan daarbij overigens wel uit van de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en andere belanghebbenden.

2. Zo ja, waarom gebeurt dit dan klaarblijkelijk niet?
Antwoord: Deze perceptie is niet juist. De laad- en loszone aan de oostzijde van het Stationsplein is op verzoek van ondernemers aan het station ingericht. Deze laad- en loszone kan gebruikt worden door alle ondernemers op het Stationsplein en in het station. Door de afdeling Toezicht en Handhaving wordt toegezien op het juist gebruik van de laad- en loszone en is regelmatig opgetreden tegen bestuurders die daar stonden maar niet aan het laden of lossen waren.

3. Wat doet het college aan de problemen op het Stationsplein. Welke acties zijn ondernomen en worden nog ondernomen?
Antwoord: In de eerste plaats wordt door de afdeling Toezicht en Handhaving toezicht gehouden op het gebruik van de laad- en loszone. Naar aanleiding van de klachten en het constateren van de onwenselijke situatie met het keren van lange vrachtwagens, is contact geweest met de stationsmanager van NS, de verhuurder van de winkelruimtes in de hal van het station. Albert Heijn is verzocht om de wijze van bevoorrading te herzien en met kleinere vrachtauto’s te komen.

4. Wanneer behoren de geschetste problemen tot het verleden?
Antwoord: Alle ondernemers op het Stationsplein en in het station, wordt nogmaals gevraagd de bevoorrading uit te voeren met kortere voertuigen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zal een lengtebeperking voor voertuigen worden ingesteld voor de laad- en loszones."

De Fractie Janssen / het SLV Schiedam is blij met het verzoek van het college aan de ondernemers om met korte voertuigen, dus vrachtwagens te gaan werken. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat dan zal een lengtebeperking voor voertuigen worden ingesteld voor de laad- en loszones. Fractie Janssen / SLV Schiedam is blij met deze actie en de gedane toezegging. Wij zullen dit tezamen met de ondernemers volgen en wanneer de problemen niet opgelost zijn of worden weer bij het college aan de bel trekken!

Geachte college,

Onze fractie heeft kennis genomen van de bestaande problemen op het Stationsplein.

De ondernemers gevestigd aan het Stationsplein hebben stellig de indruk de het college (de Gemeente) hun klachten over de situatie wel aanhoort maar er verder niets mee doet. Mede, doordat aan de problemen geen einde is gekomen.

Volledigheidshalve schetsen wij de situatie zoals deze ons niet alleen ter ore is gekomen, maar ook door ons is geconstateerd. Voorts is ons namens de ondernemers een filmopname meegezonden waaruit de juistheid van de klachten blijkt, deze film zenden wij als bijlage bij dit schrijven mee.

Ad 1

Het Stationsplein is vanaf het eerste moment nooit echt volledig ingedeeld geweest. De bedoeling was om via andere kleur tegels een natuurlijke markering te maken tussen rijweg en plein. Dat lukte niet, getuige de talloze auto’s die het plein als rijweg en parkeerplaats gebruikten. De door de gemeente bedachte oplossing was, gelijk u bekend, om paaltjes te plaatsen en ter hoogte van Eetcafé ’t Centrum, Stadsbakkerij Schiedam, Snackbar Roos en toen nog de sigarenwinkel een rijstrook te creëren.

Ad 2

Met de komst van winkels AKO en AH to Go in het Station wordt de rijstrook te pas en te onpas gebruikt voor het laden en lossen voor de winkels in het Station. Dagelijks staan er meerdere vrachtwagens voor de deur van de winkels op het Stationsplein. Hierdoor worden de winkels aan het oog van de reiziger onttrokken en lijden de winkels, doordat dit dagelijks meerdere malen voorkomt, inkomensverlies. Naar verluidt heeft de sigarenboer heeft (mede door deze parkeerproblemen) de winkel gesloten. Dit neemt niet weg dat de nieuwe ondernemers en de huidige ondernemers Snackbar de Roos, Eetcafé ’t Centrum en Stadsbakkerij Schiedam volledig afgesloten zijn voor de reizigers.

Ad 3

De vrachtwagen rijden via de PKO-laan richting de tram (ter hoogte van de Spar) keren daar, waar reizigers uit de tram stappen. Deze rijdt dan terug en steekt dan achterruit het stationsplein op. Naast dat het passerende verkeer volledig lamgelegd wordt, ontstaat een voor de voetganger en reiziger niet ongevaarlijke situatie. Daarnaast zijn al verzakkingen op het plein waar te nemen. Immers, het plein is zeker niet bedoelt voor dagelijkse belasting van zware vrachtwagens.

Ad 4

Vanuit de ondernemers is veelvuldig contact met de Gemeente geweest en verzocht om te komen te een oplossing. Echter, men heeft de indruk dat zij worden aangehoord, waarna vervolgens de klacht(en) in de spreekwoordelijke la verdwijnen. Een en ander brengt ons tot de volgende vragen.

  • Is het college met ons van mening dat zij het ondernemers mogelijk moet maken om te kunnen ondernemen? Zowel aan het Stationsplein als elders in Schiedam?
  • Zo ja, waarom gebeurt dit dan klaarblijkelijk niet?
  • Wat doet het college aan de problemen op het Stationsplein? Welke acties zijn ondernomen en worden nog ondernomen?
  • Wanneer behoren de geschetste problemen tot het verleden?

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft,
Met vriendelijke groet,
Namens de Fractie Janssen

René B. Janssen

C.c. Gemeenteraad Schiedam

Fractie Janssen is aangesloten bij SLV Schiedam en gaat in maart 2018 onder die naam verder.

Contactgegevens

Postadres:
SLV Schiedam
's-Gravelandseweg 690
3119 NC Schiedam

Telefoon: 06 48 37 56 92

Contactformulier