Op 14 november j.l. hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de situatie op het Stationsplein. Het college heeft hier op geantwoord.

"Het college onderkent de betekenis van het Stationsplein als belangrijke entree van Schiedam.
Wij willen daarom hinder van laden en lossen van vrachtwagens zoveel mogelijk beperken. Dit geldt ook ten aanzien van het keren van grote vrachtwagens op de Professor Kamerlingh Onneslaan, dat als hinderlijk en onveilig wordt beoordeeld. In goed overleg met de betrokken ondernemers willen wij deze problematiek oplossen.

De vragen van de fractie Jansen worden als volgt beantwoord:
1. Is het college van mening dat zij ondernemers mogelijk moet maken om te kunnen ondernemen? Zowel aan het Stationsplein als elders in Schiedam?
Antwoord: De gemeente neemt daar waar mogelijk belemmeringen voor ondernemers weg. We gaan daarbij overigens wel uit van de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en andere belanghebbenden.

2. Zo ja, waarom gebeurt dit dan klaarblijkelijk niet?
Antwoord: Deze perceptie is niet juist. De laad- en loszone aan de oostzijde van het Stationsplein is op verzoek van ondernemers aan het station ingericht. Deze laad- en loszone kan gebruikt worden door alle ondernemers op het Stationsplein en in het station. Door de afdeling Toezicht en Handhaving wordt toegezien op het juist gebruik van de laad- en loszone en is regelmatig opgetreden tegen bestuurders die daar stonden maar niet aan het laden of lossen waren.

3. Wat doet het college aan de problemen op het Stationsplein. Welke acties zijn ondernomen en worden nog ondernomen?
Antwoord: In de eerste plaats wordt door de afdeling Toezicht en Handhaving toezicht gehouden op het gebruik van de laad- en loszone. Naar aanleiding van de klachten en het constateren van de onwenselijke situatie met het keren van lange vrachtwagens, is contact geweest met de stationsmanager van NS, de verhuurder van de winkelruimtes in de hal van het station. Albert Heijn is verzocht om de wijze van bevoorrading te herzien en met kleinere vrachtauto’s te komen.

4. Wanneer behoren de geschetste problemen tot het verleden?
Antwoord: Alle ondernemers op het Stationsplein en in het station, wordt nogmaals gevraagd de bevoorrading uit te voeren met kortere voertuigen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zal een lengtebeperking voor voertuigen worden ingesteld voor de laad- en loszones."

De Fractie Janssen / het SLV Schiedam is blij met het verzoek van het college aan de ondernemers om met korte voertuigen, dus vrachtwagens te gaan werken. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat dan zal een lengtebeperking voor voertuigen worden ingesteld voor de laad- en loszones. Fractie Janssen / SLV Schiedam is blij met deze actie en de gedane toezegging. Wij zullen dit tezamen met de ondernemers volgen en wanneer de problemen niet opgelost zijn of worden weer bij het college aan de bel trekken!