Voorzitter,

Het bestuurs- en beleidsakkoord ‘Bouwen met nieuwe energie’ is erg sympathiek. Veel van de opgenomen punten leven ook bij het SLV. En natuurlijk kunnen wij ook zeggen dat wij aandachtspunten in het akkoord missen.

Denkend vanuit het einde zien wij alleen bij de duurzame ontwikkeling van Schiedam een duidelijke doelstelling, een doelstelling die bij alle andere punten ontbreekt. Wanneer wil het (toekomstige) college wat en hoeveel bereikt hebben? Ten aanzien van de duurzame ontwikkeling van Schiedam had het wat ons betreft ambiteuzer mogen zijn. Wij gaan er dan ook van uit dat de beschreven doelstellingen ruimschoots gehaald worden.

Wat eveneens opvalt is dat nergens ingegaan wordt op de beoogde maatschappelijke effecten. Voorbeeld, er wordt gestreefd naar behoud van het intercity station. Daar had wat ons betreft moeten staan .. of bij moeten staan .. iedere Schiedammer kan in 30 minuten 30 kilometer van huis zijn, middels goede OV verbindingen uiteraard. Kijkend naar Schiedam Noord is dit met het huidige OV niet te realiseren.  Kortom neem maatschappelijk beoogde effecten mee in het akkoord.

Wij zijn tevreden dat er aandacht voor ondernemend Schiedam, dat er aandacht is voor armoedebeleid is, hoewel zoals gezegd de doelstelling ontbreekt, het had wat scherper verwoord gemogen. Voorzichtig wordt het gratis OV – wij zeggen liever het vrij reizen – genoemd. Wij hadden daar een directe koppeling verwacht met door een toezegging op te nemen van de door de vorige raad unaniem aangenomen motie over het vrij reizen voor de minima, al dan niet in een bredere vorm.

Alle in het bestuurs- en beleidsakkoord geschetste plannen kosten geld. Het kan niet zo zijn dat de kosten van deze plannen worden afgewenteld op de Schiedammer, want de Schiedammer betaalt echt al genoeg. Een kostenverlaging is dan ook niet onwenselijk.

Wij horen graag een toezegging van het (toekomstige) college over de omgang met de raad en het in positie brengen van de raad. Hoe gaat het (toekomstige) college dit aanpakken. In de omgang met de raad verwachten wij dat het college ons – de raad – tijdig informeert en ons betrekt bij alles. Dat het college zich niet met zichzelf bezighoudt en ‘ruzies’ en onenigheid binnenskamers uitvecht. Wij verwachten dat het college over de verwachte maatschappelijke effecten communiceert.

Daar zal het SLV – het naar verwachting zo dadelijk te installeren college – op beoordelen.

Voorzitter, ik begon mijn inbreng met de melding dat het akkoord sympathiek is, daarom zijn wij niet tegen dit akkoord, maar zullen gaande weg de komende vier jaar waar nodig met nuances komen en zo mogelijk enthousiast goede voorstellen steunen. De college partners geven wij mee, niet het college noch de raad is belangrijk maar de Schiedammer. Werk met het gegeven van doel, nut en noodzaak en vele plannen halen de eindstreep!