Actueel | Gemeenteraad

René Janssen van Fractie Janssen / SLV Schiedam was te gast in de studio naar aanleiding van de schriftelijke vragen die wij stelden over de gevaarlijke situatie op het kruispunt Nieuwe Damlaan / Mgr. Nolenslaan.

13 januari 2018

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen aan het college over het boekje 'Door de ogen van de Schiedammer' waren René Janssen en Alwine van Winsen uitgenodigd in het programma Onder Ogen.
Samen met de Schiedamse drukker Mathieu Levens hebben we onze zorgen omtrent dit onderwerp duidelijk kunnen verwoorden.

Geachte college,

Op 9 november jl. was onze fractie aanwezig bij het Nationaal Congres Veenbodemdaling te Rotterdam, ook verschillende ambtenaren waren daar present alsmede wethouder Mevr. P. van Aken. Dat Schiedam tot één van de initiatiefnemers van het Platform Slappe Bodem behoort doet ons deugd!

Het platform pleit voor een integrale aanpak door lokale en provinciale overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en dragen. Dit pleidooi kunnen wij volledig onderschrijven. Juist omdat ook, en in ernstige mate, ‘heel’ Schiedam zakt.

Het congres leerde ons verschillende mogelijkheden om veenbodemdaling aan te pakken en leerde ons met name wat ons qua dalingen nog te wachten staat! Ook namen wij kennis van nieuwe mogelijkheden om verzakkingen in kaart te brengen, waardoor tijdig gepland kan worden wanneer en binnen welk tijdsbestek gronden, doch beter gezegd wijken opgehoogd worden. De afgelopen maand hebben wij ons verder verdiept in deze materie.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

Ad 1

Op welke wijze wordt door de gemeente Schiedam op dit moment de veenbodemdaling gemonitord? Wanneer wordt besloten of en hoe een verzakte wijk wordt opgehoogd? Wat is hierbij het criterium?

 

Ad 2

Via SkyGeo worden satellietopnames gemaakt en kan voor alle Schiedame wijken de gemiddelde zettingssnelheid in kaart worden gebracht. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor een optimale onderhoudsplanning. Deze wijze van werken werkt in hoge mate kostenbesparend, in hoofdzaak doordat de planning een periode van meerdere jaren beslaat. Er is dan ook geen sprake meer van ‘last minute’ beslissingen. Werkt de gemeente al met dit systeem c.q. deze partner? Zo nee, is het college bereidt om op deze wijze te gaan werken? Zo nee, graag een duidelijke uitleg waarom niet.

 

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft,

Met vriendelijke groet,

Namens de Fractie Janssen

 

Arie van Wingerden

C.c. Gemeenteraad Schiedam

21 december 2017

Arie van Wingerden van Fractie Janssen / SLV Schiedam en John Maris van Progressief Schiedam spreken over Dierenasiel Hargahoeve, Gemeente Schiedam en andere zaken.

19 december 2017

Zoals René Janssen eerder aangaf, zal een ondernemer, klein of groot, zeker niet zeven dagen in de week opengaan. De ervaring leert dat de kleinere winkeliers/ondernemers zich juist specialiseren ten opzichte van de grotere ketens.

Wij vinden dat winkeliers de mogelijkheid moeten hebben om hun deuren te openen wanneer zij dat willen. Wie zijn wij als gemeente om te bepalen wanneer een winkelier zijn brood probeert te verdienen? Een ondernemer weet immers zelf wanneer hij omzet kan verwachten. Wij scanderen daarom ook: "open gaan omdat het mag en niet omdat het moet!" Vrij ondernemerschap stimuleert de financiële ontwikkeling van de stad.

Daarnaast is meebewegen met de veranderende maatschappij de sleutel tot succes. De maatschappij schreeuwt om flexibiliteit tegenwoordig. Daar moet een gemeente in tegemoet komen.

19 december 2017

Het dierenpension kan blijven voortbestaan met katten en honden. Er worden nog gesprekken gevoerd met de dierenbescherming en de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn om alsnog de geluidsoverlast voor de nieuwbouw te beperken. Maar we kunnen vaststellen dat er alles aan gedaan wordt om de Hargahoeve te behouden!

 

14 december 2017

In de vergadering van de raadscommissie van 13 december jl. werd gesproken over de actualisatie van het Horecabeleid

Met het voorstel wordt een flinke verbetering in het horecabeleid aangebracht. Er lijkt een goede balans tussen horecagelegenheden en bewoners te bestaan en er vinden op basis van de gepresenteerde stukken minder incidenten, zoals geweldsdelicten en vandalisme, plaats.

Werkgelegenheid in de horeca is toegenomen. Hier zien wij kansen voor onze Schiedammers en met name voor de jongeren (studenten). Het is dan ook goed te vernemen dat bij Stroomopwaarts een accountmanager horeca in dienst genomen is, die voor de koppeling tussen Stroomopwaarts en Schiedamse horeca moet zorgen. Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar de resultaten en horen graag van Schiedammers hun ervaringen met en over deze activiteiten en of zij via Stroomopwaarts een baan in de horeca hebben gevonden.

Ook zijn wij tevreden over de verlaging van het precariotarief van € 42,85 per M² naar € 15,00 per M² per jaar. Hoewel het naar onze mening nog best wat lager had gekund, is dit een verlaging van 65% en dat is ook mooi.

Wat blijft zijn de openingstijden, die mogen van ons echt wat ruimer. Het komt ons voor dat voor sommige horecagelegenheden het wenselijk is om wat langer open te kunnen blijven, of eerder open te gaan. Denk aan reizigers die Schiedam binnen stappen met de laatste trein, met de eerste trein moeten vertrekken en nog …. of al bij een gelegenheid op het Stationsplein terecht willen. De openingstijden raken niet de aankomst en vertrektijden van de NS.

Op de vraag van René Janssen werd door de burgemeester aangegeven dat uitbaters wel een verzoek voor verruiming van de openingstijden kunnen indienen, maar dat dit meer incidenteel is. Daarnaast zijn wij van mening dat, omdat Schiedam in een knooppunt van snelwegen en bedrijvigheid ligt er ook ruimte is voor horecazaken die (bijna) 24 uur per dag open zijn, zoals je wel ziet bij fastfoodrestaurants bij onze buurgemeenten.

Kortom, wij zijn tevreden met de resultaten maar zien zeker nog ruimte voor verdere ontwikkeling en uitbreiding.

14 december 2017

Honden en Schiedam-In-Beweging (SIB) blijkt een moeilijke relatie. Verplaatsen van sportverenigingen naar het westelijk gedeelte van sportpark Harga is nu definitief. De noodzakelijke uitverhuizing van de hondensportverenigingen heeft inmiddels ook zijn beslag gekregen. Voor hen is nu een plaats gevonden op Thurlede op het voormalig ODI-terrein.

Fractie Janssen / SLV Schiedam heeft zich daar intensief voor ingezet. Bewaken van een democratisch onderhandelingstraject was ons primaire doel. De hondensportverenigingen waren en zijn zeer verheugd over onze begeleiding hierin.

Nu ligt het volgende probleem voor: het dierenasiel en een nieuwe woonwijk pal naast elkaar blijkt niet te kunnen. Althans  (blaffende) honden is het probleem, er dient een ruimte van 100 meter tussen de opvang en de woningen te zijn. Deze ruimte is er niet. De Hargahoeve kan op zich blijven maar zonder honden, dus ook geen pensionfunctie meer.

De Dierenbescherming was op de hoogte van dit voornemen en is op zoek gegaan om honden in de regio op te gaan vangen (lees Rotterdam en/of Vlaardingen). Dit is helaas niet gelukt.

Wat nu?

Hondenopvang en hondenpension, maar ook de (wettelijke) opvang van zwerfhonden zitten dus nog steeds op de Hargahoeve. De Gemeente Schiedam geeft bij monde van wethouder Patricia van Aaken aan, voortdurend constructieve gesprekken te voeren met de Dierenbescherming over opvang van alle honden.

De wijziging van  bestemmingsplan Harga Midden staat in deze cyclus van de gemeenteraad op de agenda en werd op dinsdag 12 december jl. in de raadscommissie besproken. Namens de Fractie Janssen (SLV Schiedam) en Groen Links heeft Progressief Schiedam opheldering gevraagd over de situatie. In juni van dit jaar hadden de drie fracties daar al gezamenlijk vragen over gesteld. Waar thans het buitenterrein van de Hargahoeve is moeten nu woningen komen. De verkoop van die grond is op akte van levering na al een feit.

Arie van Wingerden geeft aan dat de kern van het probleem is, dat de Hargahoeve op deze plaats naar ieders tevredenheid functioneerde, overigens al sinds 1976 (al meer dan 40 jaar!). De gemeente wil daar nu woningen gaan bouwen, overigens bij raadsbesluit. Niets mis mee zou je zeggen. De huidige huurder krijgt een goed alternatief en iedereen is blij. De praktijk is echter weerbarstiger. De huur is opgezegd, grond ”verkocht” en de Hargahoeve weet nog niet waar het aan toe is.

Toch wordt er van de gemeenteraad op 19 december a.s. gevraagd  in te stemmen met de voorstellen tot wijziging van het bestemmingsplan Harga Midden. Keiharde garanties voor een goede oplossing voor Hargahoeve / Dierenbescherming zijn niet toegezegd.

De petitie “Hargahoeve moet blijven” is online . Tekent u ook?

Geachte college,

Onze fractie heeft kennis genomen van de bestaande problemen op het enige weken geleden met veel tromgeroffel geopende verkeersknooppunt Vijfsluizen.

Deze opening suggereerde dat het project afgerond was. Maar in werkelijkheid moet er nog veel gebeuren, is onze waarneming. De aanvankelijke doelstelling; een betere doorstroming te krijgen van het autoverkeer lijkt niet geslaagd. Er is nauwelijks verbetering waar te nemen. Sterker nog; voor het langzame verkeer is er een levensgevaarlijke situatie ontstaan.

Ad 1

Door de veranderingen, waarbij geen rekening gehouden is met voetgangers en fietsers, die afhankelijk zijn van dit verkeersknooppunt omdat ze een metro-, dan wel bus willen pakken op station Vijfsluizen, is de situatie levensgevaarlijk geworden. De oversteekplaatsen zijn verdwenen, waardoor dit verkeer een enorme omweg moet nemen om het station te bereiken. Nu hebben wij zojuist van het debat over de West Frankelandsedijk geleerd dat fietsers en voetgangers altijd de kortste weg nemen. Met andere woorden: Dwars over de rijbanen voor het autoverkeer.

Ad 2

Behalve dat er ons inziens foute beslissingen zijn genomen met betrekking tot de routes voor voetgangers en fietsers, zijn de huidige fietspaden in deplorabele staat. Er staan hekken op een tweerichtingfietspad om het slechte deel van bestrating af te schermen en er is geen verlichting. Terwijl er dagelijks veel fietsers deze route volgen. In de nieuwe situatie zelfs meer, omdat het fietspad aan de overzijde van de weg verdwenen is. Dat is vragen om ongelukken. Al helemaal tijdens dit donkere seizoen.

Ad 3

Iemand die invalide is en afhankelijk van faciliteiten voor rolstoelen, kan het betreffende station niet bereiken, laat staan betreden.

Ad 4

Ondanks dat er in het voortraject is aangedrongen op een bewaakte fietsenstalling wegens veel voorkomende diefstallen is hier geen gehoor aangegeven en zijn er sinds de opening van het knooppunt alweer vele fietsen ontvreemd.

Ad 5

Concluderend merken wij op dat er enige miljoenen euro’s verder geen verbetering waar te nemen valt, maar eerder dat er een situatie is ontstaan die onwenselijk is.

  • Waarom is er geen rekening gehouden met fietsers, voetgangers en invaliden, in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot de bereikbaarheid van tram- en metrostation Vijfsluizen?
  • Waarom zijn de fietspaden en de bijbehorende verlichting niet meteen volledig aangepakt?
  • Indien het college oplossingen bedacht heeft voor deze situatie; Wat zijn de oplossingen en wanneer worden deze doorgevoerd?
  • Gaat het college zorgen dat de opstoppingen bij de op en afritten aangepakt worden zodat een vlotte verkeersdoorstroming wordt bereikt?
  • Gaat het college zorgen dat de fietsendiefstallen snel tot het verleden behoren? Zo ja, op welke wijze?
  • Wanneer behoren de geschetste problemen tot het verleden?

 

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft,
Met vriendelijke groet,
Namens de Fractie Janssen

René B. Janssen

C.c. Gemeenteraad Schiedam

Fractie Janssen is aangesloten bij SLV Schiedam en gaat in maart 2018 onder die naam verder.    

Geachte college,

Nu meer dan 25% van de overheids-aandeelhouders hun aandelen niet willen aanbieden, roept onze fractie het college op per direct met die achterblijvers nadere afspraken te maken.

We denken daarbij op zeer korte termijn aan een regeling waarbij die gemeenten afspreken hun aandelen niet ter verkoop aan te bieden zonder nader overleg met de andere ''blijvers''. Bovendien kunnen dan afspraken worden gemaakt hoe om te gaan met eventuele druk van de gemeenten die wel willen verkopen, zodat de ''blijvers'' één lijn kunnen trekken. Een en ander om te voorkomen dat een of enkele gemeenten door acties van een enkele andere uiteindelijk met waardeloze aandelen achterblijft of -blijven.

Op de wat langere termijn zijn naar onze mening ook afspraken nodig over een gemeenschappelijk optreden om het meeste gewicht van de minderheidsaandeelhouders in de schaal te leggen voor de milieuaspecten en voor de belangen van het personeel.

We horen graag snel van uw college en zien graag dat Schiedam het initiatief naar zich toe trekt in het belang van onze stad.

Voor zover een begrotingswijziging nodig is om deskundigen te laten ondersteunen en de te maken afspraken vast te laten leggen, zegt onze fractie nu al toe daar in alle redelijkheid aan mee te zullen werken.

Wij sturen de raad een kopie van deze brief.

 

In afwachting op uw reactie, verblijft,

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Fractie Janssen

 

René B. Janssen

Fractie Janssen is aangesloten bij  SLV Schiedam en gaat in maart 2018 onder die naam verder.

Geachte college,

Onze fractie heeft kennis genomen van de bestaande problemen op het Stationsplein.

De ondernemers gevestigd aan het Stationsplein hebben stellig de indruk de het college (de Gemeente) hun klachten over de situatie wel aanhoort maar er verder niets mee doet. Mede, doordat aan de problemen geen einde is gekomen.

Volledigheidshalve schetsen wij de situatie zoals deze ons niet alleen ter ore is gekomen, maar ook door ons is geconstateerd. Voorts is ons namens de ondernemers een filmopname meegezonden waaruit de juistheid van de klachten blijkt, deze film zenden wij als bijlage bij dit schrijven mee.

Ad 1

Het Stationsplein is vanaf het eerste moment nooit echt volledig ingedeeld geweest. De bedoeling was om via andere kleur tegels een natuurlijke markering te maken tussen rijweg en plein. Dat lukte niet, getuige de talloze auto’s die het plein als rijweg en parkeerplaats gebruikten. De door de gemeente bedachte oplossing was, gelijk u bekend, om paaltjes te plaatsen en ter hoogte van Eetcafé ’t Centrum, Stadsbakkerij Schiedam, Snackbar Roos en toen nog de sigarenwinkel een rijstrook te creëren.

Ad 2

Met de komst van winkels AKO en AH to Go in het Station wordt de rijstrook te pas en te onpas gebruikt voor het laden en lossen voor de winkels in het Station. Dagelijks staan er meerdere vrachtwagens voor de deur van de winkels op het Stationsplein. Hierdoor worden de winkels aan het oog van de reiziger onttrokken en lijden de winkels, doordat dit dagelijks meerdere malen voorkomt, inkomensverlies. Naar verluidt heeft de sigarenboer heeft (mede door deze parkeerproblemen) de winkel gesloten. Dit neemt niet weg dat de nieuwe ondernemers en de huidige ondernemers Snackbar de Roos, Eetcafé ’t Centrum en Stadsbakkerij Schiedam volledig afgesloten zijn voor de reizigers.

Ad 3

De vrachtwagen rijden via de PKO-laan richting de tram (ter hoogte van de Spar) keren daar, waar reizigers uit de tram stappen. Deze rijdt dan terug en steekt dan achterruit het stationsplein op. Naast dat het passerende verkeer volledig lamgelegd wordt, ontstaat een voor de voetganger en reiziger niet ongevaarlijke situatie. Daarnaast zijn al verzakkingen op het plein waar te nemen. Immers, het plein is zeker niet bedoelt voor dagelijkse belasting van zware vrachtwagens.

Ad 4

Vanuit de ondernemers is veelvuldig contact met de Gemeente geweest en verzocht om te komen te een oplossing. Echter, men heeft de indruk dat zij worden aangehoord, waarna vervolgens de klacht(en) in de spreekwoordelijke la verdwijnen. Een en ander brengt ons tot de volgende vragen.

  • Is het college met ons van mening dat zij het ondernemers mogelijk moet maken om te kunnen ondernemen? Zowel aan het Stationsplein als elders in Schiedam?
  • Zo ja, waarom gebeurt dit dan klaarblijkelijk niet?
  • Wat doet het college aan de problemen op het Stationsplein? Welke acties zijn ondernomen en worden nog ondernomen?
  • Wanneer behoren de geschetste problemen tot het verleden?

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft,
Met vriendelijke groet,
Namens de Fractie Janssen

René B. Janssen

C.c. Gemeenteraad Schiedam

Fractie Janssen is aangesloten bij SLV Schiedam en gaat in maart 2018 onder die naam verder.

Een incident op de Groenelaan met een daar gevestigde winkel bracht in de afgelopen periode de fracties van D’66, PvdA en de Fractie Janssen samen. Niet zozeer die specifieke kwestie, maar juist ondernemende winkeliers in het algemeen bracht ons samen.

Aanleiding is een aantal meldingen van winkeliers, die in de afgelopen maanden graag hun winkel wilden openen op zondagochtend, maar dat niet mochten. Je mocht tot nu toe in Schiedam op zondag pas om 12:00 de winkel open doen. Desgevraagd laat onze fractievoorzitter weten in het dagelijks leven veel met detaillisten in aanraking te komen als adviseur en ondernemerscoach. Daarbij moet gedacht worden in oplossingen en niet in problemen. De maatschappij verandert in rap tempo …. dus ook het ondernemen …. alleen de overheid in het algemeen heeft dit (nog) niet door.


De samenkomst van de drie Schiedamse fracties, D66, PvdA en de Fractie Janssen heeft geleid tot een motie die uiteindelijk samen met VVD, GroenLinks en de fracties Malkoc en Erdem werd ingediend. De motie draagt het college op de openingstijden van winkels op zondag gelijk te stellen aan die op de overige dagen van de week. Dit moet deel uitmaken van de aangepaste winkeltijdenverordening, die in december 2017 aan de raad voorgelegd wordt.

Contactgegevens

Postadres:
SLV Schiedam
's-Gravelandseweg 690
3119 NC Schiedam

Telefoon: 06 48 37 56 92

Contactformulier