Geacht college,

In 2024 wordt het verbod op het hebben en handhaven van asbestdaken ingevoerd. Er blijkt een grote ondercapaciteit te zijn om de doelstelling ‘Asbestdakenvrij Nederland’ in 2024 te behalen. De huidige capaciteit blijkt niet toereikend te zijn om alle asbestdaken voor 2024 te kunnen verwijderen. Aangedrongen wordt om op tijd met de verwijdering van asbestdaken te beginnen en gebruik te maken van de subsidieregeling die de overheid ter beschikking heeft gesteld, een subsidieregeling die overigens per regio verschilt

Een en ander geeft aanleiding tot de navolgende vragen.

 

Ad 1

In het bestuursprogramma ontbreekt de visie van het college op de asbestproblematiek. Gaat het college de asbestproblematiek in Schiedam niettemin aanpakken of is het beleid dit probleem door te schuiven naar de volgende periode? Kortom, wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat Schiedam in 2024 asbestdakvrij is?

 

Ad 2

Is er een inventarisatie van alle verplicht te saneren daken etc.? Kent het college de problemen in dit kader van de gemeentelijke eigendommen? In welke financiële orde is daarvoor begroot?

 

Ad 3

In het verlengde van het voorgaande punt, is er een inventarisatie van alle panden met asbesthoudende daken van woningen, bedrijfshallen en havengebouwen etc., van zowel  gemeentelijke tot particulier bezit?

 

Ad 4

Welke maatregelen en ondersteuning wordt getroffen daar het bezit van Woonplus betreft? Heeft het college hier met Woonplus contact over.

 

Ad 5

Is het college bereid om woningeigenaren te ondersteunen bij de mogelijk excessieve kosten van deze operatie? SLV denkt bijvoorbeeld aan laagrentende leningen zoals voor funderingsherstel via het servicepunt woningverbetering. Dit kan te meer klemmen als de waarde van de woning al lager is dan de uitstaande hypotheek.

 

Ad 6

Wordt in kaart gebracht welke gezondheidsrisico’s er zijn bij het (grootschalig) verwijderen van asbesthoudende daken in Schiedam, en welke maatregelen worden genomen om de risico’s voor de Schiedamse woningbewoner te beperken.

 

Namens het SLV Schiedam

Met vriendelijke groet,

 

René B. Janssen