Actueel | 2017

21 december 2017

Arie van Wingerden van Fractie Janssen / SLV Schiedam en John Maris van Progressief Schiedam spreken over Dierenasiel Hargahoeve, Gemeente Schiedam en andere zaken.

19 december 2017

Zoals René Janssen eerder aangaf, zal een ondernemer, klein of groot, zeker niet zeven dagen in de week opengaan. De ervaring leert dat de kleinere winkeliers/ondernemers zich juist specialiseren ten opzichte van de grotere ketens.

Wij vinden dat winkeliers de mogelijkheid moeten hebben om hun deuren te openen wanneer zij dat willen. Wie zijn wij als gemeente om te bepalen wanneer een winkelier zijn brood probeert te verdienen? Een ondernemer weet immers zelf wanneer hij omzet kan verwachten. Wij scanderen daarom ook: "open gaan omdat het mag en niet omdat het moet!" Vrij ondernemerschap stimuleert de financiële ontwikkeling van de stad.

Daarnaast is meebewegen met de veranderende maatschappij de sleutel tot succes. De maatschappij schreeuwt om flexibiliteit tegenwoordig. Daar moet een gemeente in tegemoet komen.

19 december 2017

Het dierenpension kan blijven voortbestaan met katten en honden. Er worden nog gesprekken gevoerd met de dierenbescherming en de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn om alsnog de geluidsoverlast voor de nieuwbouw te beperken. Maar we kunnen vaststellen dat er alles aan gedaan wordt om de Hargahoeve te behouden!

 

14 december 2017

In de vergadering van de raadscommissie van 13 december jl. werd gesproken over de actualisatie van het Horecabeleid

Met het voorstel wordt een flinke verbetering in het horecabeleid aangebracht. Er lijkt een goede balans tussen horecagelegenheden en bewoners te bestaan en er vinden op basis van de gepresenteerde stukken minder incidenten, zoals geweldsdelicten en vandalisme, plaats.

Werkgelegenheid in de horeca is toegenomen. Hier zien wij kansen voor onze Schiedammers en met name voor de jongeren (studenten). Het is dan ook goed te vernemen dat bij Stroomopwaarts een accountmanager horeca in dienst genomen is, die voor de koppeling tussen Stroomopwaarts en Schiedamse horeca moet zorgen. Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar de resultaten en horen graag van Schiedammers hun ervaringen met en over deze activiteiten en of zij via Stroomopwaarts een baan in de horeca hebben gevonden.

Ook zijn wij tevreden over de verlaging van het precariotarief van € 42,85 per M² naar € 15,00 per M² per jaar. Hoewel het naar onze mening nog best wat lager had gekund, is dit een verlaging van 65% en dat is ook mooi.

Wat blijft zijn de openingstijden, die mogen van ons echt wat ruimer. Het komt ons voor dat voor sommige horecagelegenheden het wenselijk is om wat langer open te kunnen blijven, of eerder open te gaan. Denk aan reizigers die Schiedam binnen stappen met de laatste trein, met de eerste trein moeten vertrekken en nog …. of al bij een gelegenheid op het Stationsplein terecht willen. De openingstijden raken niet de aankomst en vertrektijden van de NS.

Op de vraag van René Janssen werd door de burgemeester aangegeven dat uitbaters wel een verzoek voor verruiming van de openingstijden kunnen indienen, maar dat dit meer incidenteel is. Daarnaast zijn wij van mening dat, omdat Schiedam in een knooppunt van snelwegen en bedrijvigheid ligt er ook ruimte is voor horecazaken die (bijna) 24 uur per dag open zijn, zoals je wel ziet bij fastfoodrestaurants bij onze buurgemeenten.

Kortom, wij zijn tevreden met de resultaten maar zien zeker nog ruimte voor verdere ontwikkeling en uitbreiding.

14 december 2017

Honden en Schiedam-In-Beweging (SIB) blijkt een moeilijke relatie. Verplaatsen van sportverenigingen naar het westelijk gedeelte van sportpark Harga is nu definitief. De noodzakelijke uitverhuizing van de hondensportverenigingen heeft inmiddels ook zijn beslag gekregen. Voor hen is nu een plaats gevonden op Thurlede op het voormalig ODI-terrein.

Fractie Janssen / SLV Schiedam heeft zich daar intensief voor ingezet. Bewaken van een democratisch onderhandelingstraject was ons primaire doel. De hondensportverenigingen waren en zijn zeer verheugd over onze begeleiding hierin.

Nu ligt het volgende probleem voor: het dierenasiel en een nieuwe woonwijk pal naast elkaar blijkt niet te kunnen. Althans  (blaffende) honden is het probleem, er dient een ruimte van 100 meter tussen de opvang en de woningen te zijn. Deze ruimte is er niet. De Hargahoeve kan op zich blijven maar zonder honden, dus ook geen pensionfunctie meer.

De Dierenbescherming was op de hoogte van dit voornemen en is op zoek gegaan om honden in de regio op te gaan vangen (lees Rotterdam en/of Vlaardingen). Dit is helaas niet gelukt.

Wat nu?

Hondenopvang en hondenpension, maar ook de (wettelijke) opvang van zwerfhonden zitten dus nog steeds op de Hargahoeve. De Gemeente Schiedam geeft bij monde van wethouder Patricia van Aaken aan, voortdurend constructieve gesprekken te voeren met de Dierenbescherming over opvang van alle honden.

De wijziging van  bestemmingsplan Harga Midden staat in deze cyclus van de gemeenteraad op de agenda en werd op dinsdag 12 december jl. in de raadscommissie besproken. Namens de Fractie Janssen (SLV Schiedam) en Groen Links heeft Progressief Schiedam opheldering gevraagd over de situatie. In juni van dit jaar hadden de drie fracties daar al gezamenlijk vragen over gesteld. Waar thans het buitenterrein van de Hargahoeve is moeten nu woningen komen. De verkoop van die grond is op akte van levering na al een feit.

Arie van Wingerden geeft aan dat de kern van het probleem is, dat de Hargahoeve op deze plaats naar ieders tevredenheid functioneerde, overigens al sinds 1976 (al meer dan 40 jaar!). De gemeente wil daar nu woningen gaan bouwen, overigens bij raadsbesluit. Niets mis mee zou je zeggen. De huidige huurder krijgt een goed alternatief en iedereen is blij. De praktijk is echter weerbarstiger. De huur is opgezegd, grond ”verkocht” en de Hargahoeve weet nog niet waar het aan toe is.

Toch wordt er van de gemeenteraad op 19 december a.s. gevraagd  in te stemmen met de voorstellen tot wijziging van het bestemmingsplan Harga Midden. Keiharde garanties voor een goede oplossing voor Hargahoeve / Dierenbescherming zijn niet toegezegd.

De petitie “Hargahoeve moet blijven” is online . Tekent u ook?

Geachte college,

Onze fractie heeft kennis genomen van de bestaande problemen op het enige weken geleden met veel tromgeroffel geopende verkeersknooppunt Vijfsluizen.

Deze opening suggereerde dat het project afgerond was. Maar in werkelijkheid moet er nog veel gebeuren, is onze waarneming. De aanvankelijke doelstelling; een betere doorstroming te krijgen van het autoverkeer lijkt niet geslaagd. Er is nauwelijks verbetering waar te nemen. Sterker nog; voor het langzame verkeer is er een levensgevaarlijke situatie ontstaan.

Ad 1

Door de veranderingen, waarbij geen rekening gehouden is met voetgangers en fietsers, die afhankelijk zijn van dit verkeersknooppunt omdat ze een metro-, dan wel bus willen pakken op station Vijfsluizen, is de situatie levensgevaarlijk geworden. De oversteekplaatsen zijn verdwenen, waardoor dit verkeer een enorme omweg moet nemen om het station te bereiken. Nu hebben wij zojuist van het debat over de West Frankelandsedijk geleerd dat fietsers en voetgangers altijd de kortste weg nemen. Met andere woorden: Dwars over de rijbanen voor het autoverkeer.

Ad 2

Behalve dat er ons inziens foute beslissingen zijn genomen met betrekking tot de routes voor voetgangers en fietsers, zijn de huidige fietspaden in deplorabele staat. Er staan hekken op een tweerichtingfietspad om het slechte deel van bestrating af te schermen en er is geen verlichting. Terwijl er dagelijks veel fietsers deze route volgen. In de nieuwe situatie zelfs meer, omdat het fietspad aan de overzijde van de weg verdwenen is. Dat is vragen om ongelukken. Al helemaal tijdens dit donkere seizoen.

Ad 3

Iemand die invalide is en afhankelijk van faciliteiten voor rolstoelen, kan het betreffende station niet bereiken, laat staan betreden.

Ad 4

Ondanks dat er in het voortraject is aangedrongen op een bewaakte fietsenstalling wegens veel voorkomende diefstallen is hier geen gehoor aangegeven en zijn er sinds de opening van het knooppunt alweer vele fietsen ontvreemd.

Ad 5

Concluderend merken wij op dat er enige miljoenen euro’s verder geen verbetering waar te nemen valt, maar eerder dat er een situatie is ontstaan die onwenselijk is.

  • Waarom is er geen rekening gehouden met fietsers, voetgangers en invaliden, in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot de bereikbaarheid van tram- en metrostation Vijfsluizen?
  • Waarom zijn de fietspaden en de bijbehorende verlichting niet meteen volledig aangepakt?
  • Indien het college oplossingen bedacht heeft voor deze situatie; Wat zijn de oplossingen en wanneer worden deze doorgevoerd?
  • Gaat het college zorgen dat de opstoppingen bij de op en afritten aangepakt worden zodat een vlotte verkeersdoorstroming wordt bereikt?
  • Gaat het college zorgen dat de fietsendiefstallen snel tot het verleden behoren? Zo ja, op welke wijze?
  • Wanneer behoren de geschetste problemen tot het verleden?

 

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft,
Met vriendelijke groet,
Namens de Fractie Janssen

René B. Janssen

C.c. Gemeenteraad Schiedam

Fractie Janssen is aangesloten bij SLV Schiedam en gaat in maart 2018 onder die naam verder.    

Op 14 november j.l. hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de situatie op het Stationsplein. Het college heeft hier op geantwoord.

"Het college onderkent de betekenis van het Stationsplein als belangrijke entree van Schiedam.
Wij willen daarom hinder van laden en lossen van vrachtwagens zoveel mogelijk beperken. Dit geldt ook ten aanzien van het keren van grote vrachtwagens op de Professor Kamerlingh Onneslaan, dat als hinderlijk en onveilig wordt beoordeeld. In goed overleg met de betrokken ondernemers willen wij deze problematiek oplossen.

De vragen van de fractie Jansen worden als volgt beantwoord:
1. Is het college van mening dat zij ondernemers mogelijk moet maken om te kunnen ondernemen? Zowel aan het Stationsplein als elders in Schiedam?
Antwoord: De gemeente neemt daar waar mogelijk belemmeringen voor ondernemers weg. We gaan daarbij overigens wel uit van de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en andere belanghebbenden.

2. Zo ja, waarom gebeurt dit dan klaarblijkelijk niet?
Antwoord: Deze perceptie is niet juist. De laad- en loszone aan de oostzijde van het Stationsplein is op verzoek van ondernemers aan het station ingericht. Deze laad- en loszone kan gebruikt worden door alle ondernemers op het Stationsplein en in het station. Door de afdeling Toezicht en Handhaving wordt toegezien op het juist gebruik van de laad- en loszone en is regelmatig opgetreden tegen bestuurders die daar stonden maar niet aan het laden of lossen waren.

3. Wat doet het college aan de problemen op het Stationsplein. Welke acties zijn ondernomen en worden nog ondernomen?
Antwoord: In de eerste plaats wordt door de afdeling Toezicht en Handhaving toezicht gehouden op het gebruik van de laad- en loszone. Naar aanleiding van de klachten en het constateren van de onwenselijke situatie met het keren van lange vrachtwagens, is contact geweest met de stationsmanager van NS, de verhuurder van de winkelruimtes in de hal van het station. Albert Heijn is verzocht om de wijze van bevoorrading te herzien en met kleinere vrachtauto’s te komen.

4. Wanneer behoren de geschetste problemen tot het verleden?
Antwoord: Alle ondernemers op het Stationsplein en in het station, wordt nogmaals gevraagd de bevoorrading uit te voeren met kortere voertuigen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zal een lengtebeperking voor voertuigen worden ingesteld voor de laad- en loszones."

De Fractie Janssen / het SLV Schiedam is blij met het verzoek van het college aan de ondernemers om met korte voertuigen, dus vrachtwagens te gaan werken. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat dan zal een lengtebeperking voor voertuigen worden ingesteld voor de laad- en loszones. Fractie Janssen / SLV Schiedam is blij met deze actie en de gedane toezegging. Wij zullen dit tezamen met de ondernemers volgen en wanneer de problemen niet opgelost zijn of worden weer bij het college aan de bel trekken!

29 november 2017

Voorzitter,

Graag wil ik beginnen met te benadrukken dat Fractie Janssen cultuur een warm hart toedraagt. Dat er bijna 8,5 miljoen euro begroot wordt voor cultuur in Schiedam stellen wij niet ter discussie.

Wat wij wel ter discussie stellen is de onderbouwing in de vorm van de ‘cultuurvisie’ op basis waarvan de gemeenteraad de beslissing moet nemen dit bedrag toe te kennen. De Fractie Janssen heeft het stuk doorgelezen en krijgt er een warm gevoel bij, maar meer ook niet.

De centrale vraag die onder het begrip visie ligt is: waar gaan we voor? In een visiestuk wordt beschreven wat de toekomstdroom van de gemeente is en welke concrete bijdrage de gemeente aan de maatschappij wil leveren. Een visie wordt geschreven voor een bepaalde periode. Tussentijds wordt deze geëvalueerd en bijgesteld. Hiervoor moeten mechanismen en processen genoemd worden. Dat onderdeel is de strategie. Een visie zonder een strategie is niets meer dan een dagdroom.

Hoe wij ook ons best doen, wij kunnen geen echte ‘visie’ ontdekken in het document dat u als zodanig presenteert. Er worden een aantal punten genoemd die we onder de noemer wenselijkheden kunnen scharen, maar los daarvan: in welk tijdsbestek willen we deze punten bereiken? Hoe willen we meten of we deze punten bereikt hebben? Hoe willen we controleren of we op koers liggen? Sterker nog, hoe willen we gaan bijsturen, als dit door invloeden uit maatschappij, of regionale of landelijke overheid noodzakelijk blijkt?

Wat Fractie Janssen betreft is het niet meer dan een zeer vrijblijvend, enigszins richtinggevend epistel: een begin, maar niet meer dan dat. Dit stuk behoort op de tekentafel, niet in de gemeenteraad.

Eenvoudig gezegd dient, in onze optiek, de  cultuurvisie niet alleen om de doelen te formuleren, maar ook om te vertellen over op welke manier deze doelen bereikt worden, langs welke tijdlijn en onder welke voorwaarden. Daarbij worden verschillende ijkmomenten ingebouwd, om te kijken of verwachting en resultaat in de pas lopen met elkaar.

Simpelweg het woord ‘cultuurvisie’ op de cover van je stuk zetten, betekent niet dat de inhoud ook daadwerkelijk een visie weergeeft.

8,5 miljoen euro is een meetbaar bedrag, daar dienen ook meetbare resultaten tegenover te staan.

8,5 miljoen euro is een bedrag waarvan wij vinden dat de zorgvuldigheid door de gemeenteraad gecontroleerd moet kunnen worden. Niet alleen in de begroting, maar ook bij de besteding en tussentijdse evaluatie.

Concluderende:

Fractie Janssen kan met dit veel te vrijblijvende stuk als onderlegger simpelweg niet besluiten die 8,5 miljoen toe te kennen.

Nogmaals: Fractie Janssen stelt niet de hoogte van het bedrag ter discussie en gunt de culturele instellingen van Schiedam de wereld. Maar de onderbouwing die de wethouder neerlegt is door Fractie Janssen gewogen èn te licht bevonden.

Vrijblijvend

Een veelvuldig gebruik van “kan”, “kunnen” en “zou” spreekt daarbij van een vrijblijvendheid die in praktische uitvoering al snel uitmondt in “ongeveer is ook al goed genoeg”.

Op pagina 32, ik citeer, “Steeds vaker wordt onderzocht of kunst ingepast kan worden in de herinrichting van een gebied. Het kan dan ook gaan om geïntegreerde kunst, waarvan het resultaat geen op zichzelf staand kunstwerk op een plek is, maar een verbijzondering, vaak in de vorm van kleur en licht, van civieltechnische werken zoals viaducten, bruggen of lichtmasten. Dikwijls ontstaan kunstprojecten ook op verzoek van bewoners zelf die in hun omgeving graag meer kunst zien.” Einde citaat.

Als ik vervolgens naar de maatregelen ga die op basis van deze alinea worden genomen, lees ik  “Met kunst aansluiten bij fysieke opgaven in de openbare ruimte.”

 

Voorzitter,
niet alleen laat deze maatregel, als u het zo wilt noemen nogal wat interpretatievrijheid, maar de alinea die ik citeerde geeft aan dat het alles behalve duidelijkheid is wat we doen, hoe we het doen en met wie we het doen. We weten slechts één ding: met wiens geld we het doen.

Dat de voorgestelde maatregel diffuus en vaag is, is wat ons betreft op basis van deze “visie” niet meer dan logisch.

07 november 2017

Samen met GroenLinks, Progressief Schiedam en de Fractie Janssen (SLV Schiedam), zal bij de begrotingsbehandeling in de Schiedamse raad een motie worden ingediend, waarin gevraagd wordt om een herziening van de Bomennota. In de Bomennota is geregeld hoe er met de bomen in de stad omgegaan moet worden. Als het aan de drie partijen ligt worden in de herziene nota hogere eisen gesteld aan de herplantplicht en mogen meer mensen meepraten over het groen in de stad, ook als dat niet direct naast de deur is.

In de afgelopen jaren zijn in Schiedam vele duizenden bomen geveld. GroenLinks, Progressief Schiedam en de Fractie Janssen (SLV Schiedam) en vele Schiedammers hebben elkaar over dit onderwerp gevonden. Een verdere kaalslag in Schiedam is niet wenselijk en zelfs onnodig.

Heel recent was er veel ophef over de kap van meer dan honderd bomen langs de Westfrankelandsedijk, daar ging het vooral over de manier waarop de inspraak georganiseerd was, beter gezegd niet was georganiseerd.

Geachte college,

Nu meer dan 25% van de overheids-aandeelhouders hun aandelen niet willen aanbieden, roept onze fractie het college op per direct met die achterblijvers nadere afspraken te maken.

We denken daarbij op zeer korte termijn aan een regeling waarbij die gemeenten afspreken hun aandelen niet ter verkoop aan te bieden zonder nader overleg met de andere ''blijvers''. Bovendien kunnen dan afspraken worden gemaakt hoe om te gaan met eventuele druk van de gemeenten die wel willen verkopen, zodat de ''blijvers'' één lijn kunnen trekken. Een en ander om te voorkomen dat een of enkele gemeenten door acties van een enkele andere uiteindelijk met waardeloze aandelen achterblijft of -blijven.

Op de wat langere termijn zijn naar onze mening ook afspraken nodig over een gemeenschappelijk optreden om het meeste gewicht van de minderheidsaandeelhouders in de schaal te leggen voor de milieuaspecten en voor de belangen van het personeel.

We horen graag snel van uw college en zien graag dat Schiedam het initiatief naar zich toe trekt in het belang van onze stad.

Voor zover een begrotingswijziging nodig is om deskundigen te laten ondersteunen en de te maken afspraken vast te laten leggen, zegt onze fractie nu al toe daar in alle redelijkheid aan mee te zullen werken.

Wij sturen de raad een kopie van deze brief.

 

In afwachting op uw reactie, verblijft,

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Fractie Janssen

 

René B. Janssen

Fractie Janssen is aangesloten bij  SLV Schiedam en gaat in maart 2018 onder die naam verder.

Geachte college,

Onze fractie heeft kennis genomen van de bestaande problemen op het Stationsplein.

De ondernemers gevestigd aan het Stationsplein hebben stellig de indruk de het college (de Gemeente) hun klachten over de situatie wel aanhoort maar er verder niets mee doet. Mede, doordat aan de problemen geen einde is gekomen.

Volledigheidshalve schetsen wij de situatie zoals deze ons niet alleen ter ore is gekomen, maar ook door ons is geconstateerd. Voorts is ons namens de ondernemers een filmopname meegezonden waaruit de juistheid van de klachten blijkt, deze film zenden wij als bijlage bij dit schrijven mee.

Ad 1

Het Stationsplein is vanaf het eerste moment nooit echt volledig ingedeeld geweest. De bedoeling was om via andere kleur tegels een natuurlijke markering te maken tussen rijweg en plein. Dat lukte niet, getuige de talloze auto’s die het plein als rijweg en parkeerplaats gebruikten. De door de gemeente bedachte oplossing was, gelijk u bekend, om paaltjes te plaatsen en ter hoogte van Eetcafé ’t Centrum, Stadsbakkerij Schiedam, Snackbar Roos en toen nog de sigarenwinkel een rijstrook te creëren.

Ad 2

Met de komst van winkels AKO en AH to Go in het Station wordt de rijstrook te pas en te onpas gebruikt voor het laden en lossen voor de winkels in het Station. Dagelijks staan er meerdere vrachtwagens voor de deur van de winkels op het Stationsplein. Hierdoor worden de winkels aan het oog van de reiziger onttrokken en lijden de winkels, doordat dit dagelijks meerdere malen voorkomt, inkomensverlies. Naar verluidt heeft de sigarenboer heeft (mede door deze parkeerproblemen) de winkel gesloten. Dit neemt niet weg dat de nieuwe ondernemers en de huidige ondernemers Snackbar de Roos, Eetcafé ’t Centrum en Stadsbakkerij Schiedam volledig afgesloten zijn voor de reizigers.

Ad 3

De vrachtwagen rijden via de PKO-laan richting de tram (ter hoogte van de Spar) keren daar, waar reizigers uit de tram stappen. Deze rijdt dan terug en steekt dan achterruit het stationsplein op. Naast dat het passerende verkeer volledig lamgelegd wordt, ontstaat een voor de voetganger en reiziger niet ongevaarlijke situatie. Daarnaast zijn al verzakkingen op het plein waar te nemen. Immers, het plein is zeker niet bedoelt voor dagelijkse belasting van zware vrachtwagens.

Ad 4

Vanuit de ondernemers is veelvuldig contact met de Gemeente geweest en verzocht om te komen te een oplossing. Echter, men heeft de indruk dat zij worden aangehoord, waarna vervolgens de klacht(en) in de spreekwoordelijke la verdwijnen. Een en ander brengt ons tot de volgende vragen.

  • Is het college met ons van mening dat zij het ondernemers mogelijk moet maken om te kunnen ondernemen? Zowel aan het Stationsplein als elders in Schiedam?
  • Zo ja, waarom gebeurt dit dan klaarblijkelijk niet?
  • Wat doet het college aan de problemen op het Stationsplein? Welke acties zijn ondernomen en worden nog ondernomen?
  • Wanneer behoren de geschetste problemen tot het verleden?

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft,
Met vriendelijke groet,
Namens de Fractie Janssen

René B. Janssen

C.c. Gemeenteraad Schiedam

Fractie Janssen is aangesloten bij SLV Schiedam en gaat in maart 2018 onder die naam verder.

Een incident op de Groenelaan met een daar gevestigde winkel bracht in de afgelopen periode de fracties van D’66, PvdA en de Fractie Janssen samen. Niet zozeer die specifieke kwestie, maar juist ondernemende winkeliers in het algemeen bracht ons samen.

Aanleiding is een aantal meldingen van winkeliers, die in de afgelopen maanden graag hun winkel wilden openen op zondagochtend, maar dat niet mochten. Je mocht tot nu toe in Schiedam op zondag pas om 12:00 de winkel open doen. Desgevraagd laat onze fractievoorzitter weten in het dagelijks leven veel met detaillisten in aanraking te komen als adviseur en ondernemerscoach. Daarbij moet gedacht worden in oplossingen en niet in problemen. De maatschappij verandert in rap tempo …. dus ook het ondernemen …. alleen de overheid in het algemeen heeft dit (nog) niet door.


De samenkomst van de drie Schiedamse fracties, D66, PvdA en de Fractie Janssen heeft geleid tot een motie die uiteindelijk samen met VVD, GroenLinks en de fracties Malkoc en Erdem werd ingediend. De motie draagt het college op de openingstijden van winkels op zondag gelijk te stellen aan die op de overige dagen van de week. Dit moet deel uitmaken van de aangepaste winkeltijdenverordening, die in december 2017 aan de raad voorgelegd wordt.

23 oktober 2017

Wat gebeurt er als de stoomwals van de gemeente, de betonnen muur van de bevolking treft? Dan gebeurt het Stadserf van 23 oktober. Een exercitie in schadebeperking voor de bestuurlijke top loopt uit op een fiasco. Vier ambtenaren worden voor de leeuwen gegooid en Wethouder Houtkamp kijkt verveeld toe.

De verrassing is van het gezicht van de organisatoren af te lezen: de Raadzaal zit tot aan de nok gevuld. Verschillende Schiedammers kunnen niet anders dan plaatsnemen op de grond, of leunen tegen de muur. Ze zijn allemaal gekomen. Democratie in actie. Betrokken Schiedammers die de regie over hun eigen buurt terug pakken.
Wethouder Houtkamp trapt de bijeenkomst onder voorzitterschap van Raadslid Janssen af. De moraal van het verhaal is vooral dat de bewoners het hadden kunnen weten, maar dat hij alsnog blij was de dialoog te kunnen voeren. Hij verwijst naar de prachtige presentatie van de ambtenaren en doet er de rest van de avond, op één uitzondering na, het zwijgen toe. Tot zover zijn “dialoog”. Zijn mimiek spreekt boekdelen en valt ook mensen in het publiek op: “hij wil hier niet zijn.” “Zit hij Netflix op zijn tablet te kijken?” zijn twee van de vele opmerkingen.

De onvrede van bewoners, en belangenorganisaties zal die avond inbeuken op een viertal ambtenaren die de indruk wekken weinig voorbereid te zijn op dit offensief. Ze moeten regelmatig toegeven vragen niet gehoord te hebben of nog geen antwoord te hebben. De enige bestuurder die hen af en toe te hulp komt met tactische rookgordijnen om de aftocht te dekken is wethouder van Steenderen. Als een ouderwets generaal doet wethouder Houtkamp er het zwijgen toe, ver achter de linie’s.

De ambtenaren beroepen zich op het argument “u had het kunnen weten” door een lijstje te tonen van beleidsdocumenten die referenties naar het plan bevatten. Men verwijst naar de veiligheid, en stellen vast dat de gemeente machteloos is tegenover structurele snelheidsovertreders op de bewuste weg. Hun voorstel wil een gemengde situatie creëren waarin voetgangers, fietsers en ander langzaam verkeer op een gedeelde weg zullen komen met minder oversteekpunten. Een ander argument is dat de ondernemingen die gevestigd waren aan de weg dit ook willen. Een volgend argument is dat men een voorschot neemt op de “Hollandse Baan” een idee waarbij men vanuit het centrum van Rotterdam met de fiets of lopend naar Hoek van Holland zou moeten kunnen komen.

Een aantal sprekers die volgen trekken deze argumenten vakkundig uit elkaar onder overweldigend applaus. Het thema van de avond is de ophef over de voorgenomen kap van een aantal bomen, maar sprekers weten al snel duidelijk te maken dat er een grotere visie aan ten grondslag ligt: het bouwrijp maken van zou veel mogelijk groenvoorzieningen van Schiedam. Strategisch gelegen parken moeten het ontgelden, en beloftes over herplant worden slechts “symbolisch” nageleefd.
De ambtenaren doen hun best bewoners te woord te staan, maar vallen, zonder enkele vorm van rugdekking, in de ene miskleun na de ander. “U verwijst naar allerlei documenten die we hadden kunnen nalezen. Hadden we in de documenten kunnen lezen hoeveel bomen gekapt zouden worden?” werd gevraagd. “Nee, dat was niet bekend”, was het antwoord.

Het argument veiligheid wordt door de bewoners van tafel geveegd: handhaving door middel van camera’s of verscherpte controle kan hier aantoonbaar een verschil maken. Wethouder Houtkamp zal hier later ook met zijn enige reactie op terugkomen: de gemeente zou geen 24/7 handhaving kunnen eisen. Klaarblijkelijk gaan snelheidscamera’s ’s avonds en in het weekend uit in Schiedam.
De beoogde rotonde die alles veiliger moet maken wordt met een emotioneel pleidooi van een gewezen vrachtwagenchauffeur van tafel geveegd. Door de rijrichting komen fietsers op rotondes sneller in dode hoeken terecht, met desastreuze gevolgen, zo stelt hij. Tevens zou een verplaatsing van het fietspad naar de zuidzijde betekenen dat elke vrachtwagen die voor een bedrijf komt nu automatisch een risico aangaat. Zijn uitnodiging om in de vrachtwagen mee te rijden wordt met stilzwijgen beantwoordt door wethouders en ambtenaren.

Het argument om het langzame verkeer te bundelen wordt met scepsis ontvangen: diverse sprekers willen weten of het wel zo veilig is om een wielrenner en een voetganger samen te voegen.: “weet u wel hoe snel die gaan?” Daar lijkt geen antwoord op te komen. Een latere vraag over het beoogde “snelfietspad” met een gemiddelde snelheid van 30km per uur en welk effect dit heeft op voetgangers wordt ook niet echt beantwoord.
Het argument over de steun van ondernemingen wordt genadeloos door de ondernemersvereniging uit elkaar getrokken, die aangeeft herhaaldelijk op een andere oplossing te hebben aangedrongen. De ondernemersvereniging sluit af door duidelijk te maken dat dit plan hun steun zeker niet heeft. Ze lijken zich er zelfs van te distantiëren, waardoor een belangrijke troef voor de wethouders verloren gaat. Een vertegenwoordiger van Milieudefensie geeft een pleidooi welke in zijn kern de vraag stelde “Beste wethouder, wat heeft u gerookt?”

Dan de “Hollandse Baan”: dit zou nog op enig begrip kunnen rekenen van de bewoners, maar daar waar de ambtenaren hier een punt kunnen scoren gaan ze de fout in door te bevestigen dat dit plan nog niet eens bestaat, en dat de voorgenomen Schiedamse bebouwing niet aansluit op die van Vlaardingen. “Er komt dus een voetpad dat ophoudt bij Vlaardingen” werd er met ongeloof vanuit het publiek gesteld. Dat ligt aan Vlaardingen, is het antwoord in het kort. “Wie wil er fietsen over een fietspad door een kaalgeslagen gebied?” wordt later gevraagd en weer komt er geen antwoord.
“Het boomplantsoen heeft geen enkel bewezen effect op de luchtkwaliteit” werd gesteld. Het gezegde “alle kleine beetjes helpen” is wellicht onbekend aan het Stadserf. “Leidingen mogen niet van Stedin onder asfalt aangelegd worden”: dat leidingen omgelegd kunnen worden behoort in Schiedam waarschijnlijk ook niet tot de mogelijkheden.

In een formele reactie stelt raadslid Arie van Wingerden: “Er is geen ondersteuning van de burgers, van ondernemers en belangenorganisaties: dit plan met droge ogen voortzetten behoort niet tot de mogelijkheden.”
De burger heeft zich laten horen en duidelijk gemaakt aan wethouders, Raad en ambtenaren wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft in Schiedam: de Schiedammer. De Schiedammer die ongevoelig is voor de “Haagse retoriek” en schijnargumenten.
Terugkijkend is het een geweldige avond waarin aangetoond wordt wat er kan gebeuren als betrokken bewoners opkomen voor hun eigen leefomgeving. Een avond waarin helder wordt dat de beoogde schadebeperking door de ambtenaren jammerlijk faalt, wethouder van Steenderen zich verbergt achter woorden als “zorgvuldig proces” en “dialoog”, maar uiteindelijk moest zwichten voor het publiek en verantwoordelijk wethouder Houtkamp zich vanaf het begin terugtrekt in zijn ivoren toren. De gefrustreerde blik op het gezicht van de aanwezige burgemeester spreekt boekdelen.

Wat de politieke gevolgen zijn is op dit moment niet bekend, maar er zal geen enkele partij zijn die kan zeggen dat er niets gebeurd is.

Contactgegevens

Postadres:
SLV Schiedam
's-Gravelandseweg 690
3119 NC Schiedam

Telefoon: 06 48 37 56 92

Contactformulier