Alleen samen kunnen we een beter Schiedam bouwen:
een Schiedam van, voor en door Schiedammers

Help mee  /  Steun ons

Actueel

Eddy Silva: "Wij willen een lokaal geluid in de Tweede Kamer!"

De Schiedamse lokale partij SLV wordt partner van Code Oranje, de landelijke vernieuwingsbeweging van Richard de Mos die in maart meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. 

"Wij steunen Code Oranje, omdat deze nieuwe beweging politiek en burger weer dichter bij elkaar wil brengen. En dat wil zij doen door het lokale geluid te vertolken in de Tweede Kamer. En dat is hard nodig. Jaarlijks komen gemeenten twee tot drie miljard euro tekort, hetgeen lokaal keihard wordt gevoeld. De jeugd- en ouderenzorg staan onder druk. De conclusie kan worden getrokken dat op deze manier de decentralisatie van zorgtaken niet werkt. Verder is er een enorm tekort aan leraren, agenten en zorgpersoneel. Buslijnen worden geschrapt en politiebureaus gesloten. Allemaal door het Rijk veroorzaakte elementen waar wij als lokalo's tegenaan lopen", aldus Eddy Silva, die beoogd lijsttrekker is voor het SLV Schiedam en op plek 14 van de regionale kandidatenlijst van Code Oranje staat. 

Code Oranje lijsttrekker Richard de Mos is blij met weer een lokale partner. 

"Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft vastgesteld dat mensen zich het meest zorgen maken om hun directe leefomgeving. En die staan onder druk. Er gaan miljarden naar Europa, maar bij gemeenten wordt keer op keer beknibbeld, waardoor ze miljarden tekort komen en mensen echt de pijn voelen. Niet alleen holt het voorzieningenniveau achteruit, ook de lokale lasten stijgen de pan uit. Met Code Oranje willen wij er voor zorgen dat we gemeenten en de regio weer gaan versterken," aldus De Mos. 

Code Oranje wordt al maanden gepeild op één of meerdere Kamerzetels. In de regio vindt de partij veel draagvlak. Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf staat derde op de kandidatenlijst, ook anderen Leefbaren zijn daar terug te vinden. Ook vanuit Vlaardingen, Capelle en Krimpen aan de IJssel is veel steun voor de partij van Richard de Mos, die eerder ook de bekende advocaten Peter Plasman en Sébas Diekstra presenteerde als kandidaten.

Nu iedereen vol in het kerstgedruis opgenomen wordt, uit kijkt naar of misschien op ziet tegen de gebruikelijke kerstverplichtingen hopen wij dat u ook nog even stil staat bij het afgelopen jaar en de aanvang van het nieuwe jaar.

In een wereld vol met tegenstellingen, afgunst en onmin, geweld, aanslagen spierballentaal van regeringsleiders en het “eigen ik eerst”, is het goed om eens stil te staan bij wat u voor een ander kunt doen, om op uw bescheiden wijze iets aan de samenleving of medemens bij te dragen.

Denk eens aan diegene in uw omgeving van wie u weet dat zijn of haar levenswandeling geen eenvoudige is, die dagelijks worstelen met zichzelf of met de wereld om hen heen. Reik hen eens de hand toe. Een bemoedigend woord verricht soms wonderen.

Het politieke landschap in de wereld, in ons land en ja, misschien ook wel onze stad verhard. Is het tijd voor verandering? Misschien, maar duidelijk is dat niet op dezelfde voet kan worden doorgegaan. Laten wij samen het nieuwe jaar in gaan, en samen werken aan een mooiere toekomst voor onze stad, ons land en onze wereld.

De winterzonnewende heeft inmiddels plaatsgevonden, de dagen worden weer langer en wij gaan op naar licht op naar de zon!

Namens het SLV Schiedam/CodeOranje wensen wij u mooie kerstdagen en een voorspoedig, gelukkig en gezond 2019!

                                                                                                              René Janssen, fractievoorzitter SLV Schiedam

                                                                                                              René Bekker, voorzitter SLV                        

In vijf steden hebben lokale partijen besloten samen te werken met Code Oranje, de vorige maand opgerichte politieke beweging voor meer burgerzeggenschap. In nog eens tien andere gemeenten staan lokale partijen op het punt ditzelfde te doen. SLV Schiedam is één van hen. Deze partij vult zijn naam aan tot SLV Schiedam/Code Oranje.

In ons land zijn 700 lokale partijen actief. Allen met hun eigen kleur en oorsprong. Bij de gemeentelijke verkiezingen stemt ruim 30% van de kiezers op deze partijen. Een flink deel van deze partijen heeft ‘democratische vernieuwing’ hoog op hun agenda staan. Een deel daarvan heeft inmiddels contact gelegd met Code Oranje. Met hen zijn afspraken gemaakt, waarbij enerzijds hun lokale autonomie gewaarborgd is, en tegelijk duidelijk wordt dat er eensgezindheid is in het streven naar meer burgerzeggenschap en het vernieuwen van onze democratie. 

Bert Blase, landelijk woordvoerder van Code Oranje: ‘Deze samenwerking is een mooie stap die ons wederzijds versterkt. Door de steun van lokale partijen versterkt Code Oranje haar basis voor de komende verkiezingen voor Provinciale Staten.’

René Janssen: ‘SLV Schiedam/Code Oranje laat hiermee zien dat we deel uitmaken van een bredere beweging in ons land, die de inwoners centraal stelt en in positie brengt om daadwerkelijk invloed uit te oefenen. Een beweging die ontstaat vanuit de samenleving en niet van bovenaf wordt afgedwongen of opgelegd’. 

In de media is de afgelopen periode hernieuwd aandacht geweest voor fraude met uitkeringen, in die zin dat bij aanvragen van uitkeringen en het aangaan van schuldsaneringen vermogen in het buitenland wordt verzwegen. Dit is uiteraard niet een probleem wat opeens nu is ontstaan, maar wat al vele jaren speelt en bekend is.

Een en ander geeft aanleiding tot de navolgende vragen. Graag zien wij een prompte beantwoording tegemoet.

 

1.    Zijn er sinds het ontstaan van MVS Stroomopwaarts casussen geweest waarin geconstateerd werd dat buitenlands vermogen is verzwegen.

a.    Om hoeveel casussen heeft het zich hier gehandeld, uitgesplitst per jaar en betrokken land.

b.    In voornoemde casussen, kon worden vastgesteld om welk vermogen het ging en kan een uitsplitsing hiervan toegevoegd worden? (voorbeelden: onroerende goederen, buitenlandse bankrekeningen, enzovoorts)

c.     Zijn er landen of situaties die hierbij volgens MVS Stroomopwaarts significant of structureel zijn? Zo ja, welke, zo nee, waarom niet?

d.    Zijn er met de betrokken landen belastingverdragen of verdragen anderszins die hadden moeten leiden tot melding?

2.    In hoeveel gevallen heeft geconstateerde fraude geleid tot maatregelen?

a.    In hoeveel gevallen heeft de geconstateerde fraude geleid tot beëindiging van de uitkering of terug vordering van de uitkering?

b.    In de gevallen waar dit niet heeft geleid tot sancties: kan aangegeven worden waarom niet? Zo nee, wat is de reden daarvoor?

c.     Wat is de totale omvang van de bedragen die in dergelijke situaties sinds het ontstaan van MVS Stroomopwaarts zijn teruggevorderd?

3.    Hoe wordt omgegaan in situaties waar een dergelijke fraude is geconstateerd en er minderjarige kinderen is het spel zijn?

a.    Leidt dit tot een melding bij instanties als jeugdzorg of kinderbescherming?

4.    Hoe wordt omgegaan met externe meldingen, door professionals, zoals (WSNP-) bewindvoerders, belastingdienst, curatoren?

5.    Controle is lastig, doch zeker niet onmogelijk. Op welke wijze worden verzwegen vermogens in het buitenland gecontroleerd en onderzocht?

a.    Welke middelen kan het college hiervoor aanspreken?

b.    Wordt hiervoor samengewerkt met externe partners of met instanties in het land waar het vermeende vermogen zich moeten bevinden?

6.    Wordt in MVS-verband tussen bijvoorbeeld Maassluis, Vlaardingen en Schiedam één lijn getrokken of heeft ieder college zijn eigen beleid?

7.    Indien er nog geen duidelijk beleid bestaat over het aanpakken van uitkeringsfraude als in deze bedoeld, is het college dan bereidt om tezamen met de andere MVS-gemeentes tot een eenduidig beleid te komen?

 

Namens het SLV Schiedam

 

Met vriendelijke groet,

 

 

René B. Janssen

Blijf op de hoogte

Naam*

E-mail*

Contactgegevens

Postadres:
SLV Schiedam
's-Gravelandseweg 690
3119 NC Schiedam

Telefoon: 06 48 37 56 92

Contactformulier